For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten (cmd-tast på Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Om Vinnarskalle

Om Vinnarskalle

Vinnarskalle er eit konsulentselskap, som med basis i strategi, konsept og kommunikasjon; - skal motivera, rådgi og trena sine kundar til å prestera på sitt høgaste nivå.

 

Kundetilbud:

 • Analyse, strategi og konseptutvikling
 • Identitetsdesign som logo, slagord, profil
 • Utforming av budskap/tekstar som når inn
 • Produksjon av informasjonsmateriell som får fram x-factoren
 • Web/multimedia som bidreg til rett posisjon
 • Informasjon og publisering/PR som gir rett inntrykk

 

Sjølve grunnlag

Lysten til å prestera! 

(dette er det viktigaste for oss og våre kundare)

 

Verdiar


Alt me gjer må kunna hengast på desse "knaggane":

 • Friskt (spanande, spenstig, litt nytenkning)
 • Matnyttig (forståleg, må kunna utførast/brukast)
 • Humor (gleda oss over det me får til, løysingsorienter)
 • Resultatorientert (tydelege, spenstige men realistiske mål)
 • Menneskefokus (dette er den viktigaste ressursen)  

 

Arbeidsmetodar;

Me har utvikla ulike Vinnarskalle-metodar for å koma fram til kva som bør gjerast i kvart enkelte tilfelle. Matnyttig, relevant og resultatorientert.

 

Den beste markedsføringa og omdømmebygginga er at alle i bedrifta, heile tida, leverer optimalt:

If we take care of the inside, the inside will take care of the outside...

 

Tre grunnleggande områder;

 

pSykefraværet

Det er ingen tvil om at sykefraværet i mange bedrifter er stort, og at det er kostbart. Etter vår meining er pSykefraværet mykje større. Me trur at dersom ein tydeleg finn ut kven ein er, kven ein ynskjer å vera, kva ein skal levera og kven ein ynskjer som kundar, vil det vera lettare å ansetja dei rette folka og spela dei som er der endå betre. Det vil vera avgjerande for i kva grad ein lukkast.

 

Smådriftsfordelane

I dag snakkar alle om stordriftsfordelar, medan få eller ingen snakkar om smådriftsfordelane. Å utnytta seg av dei stordriftsfordelane som finst er viktig, men det same gjeld smådriftsfordelane. Dette med at alle veit kva ein står for, kva me ynskjer å bli kjent for, korleis me skal framstå og kommunisera med omverda. At alle har eigarskap til "alt".

 

Stammekultur


Ei kvar samling av personar vil ha nytte av å vera tydelige og presise her. Kva skal vi stå for, kva skal kjenneteikna oss, korleis handterer vi kundane, korleis skal vi framstå i all kommunikasjon osv. Jo betre stammen fungerer jo færre røyksignaler treng ein å senda.

 

Ein Vinnarskalle-kultur er for dei som vil ha beste moglege resultater!